S vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzam s rešpektom a starostlivosťou

Dobrý deň, som Peter Jašurek, zakladateľ projektu Farma Kohútové (môj príbeh si prečítajte tu). Ak ste našim zákazníkom, účastníkom webinárov, odberateľom emailov alebo ste "len" návštevníkom týchto stránok, zverujete mojemu zastupujúcej spoločnosti Owlsolution s.r.o. svoje osobné údaje. Prečítajte si preto, ako údaje chránime, a aké práva máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). Ak vám nebude čokoľvek jasné, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Owlsolution s.r.o., Raková 1782, Raková 02351 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Viac informácií o právach dotknutých osôb (pdf)
Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo (pdf)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (pdf)
 

Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Uzatvorenie zmluvy (pdf)
Učtovná a daňová evidencia (pdf)
Marketing (pdf)
Agenda dotknutých osôb (pdf)