Obchodné podmienky

Dobrý deň, som Peter Jašurek, zakladateľ projektu gazdovstva Farma Kohútové (môj príbeh si prečítajte tu). O našich fanúšikov a podporovateľov sa staráme s láskou. Nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky.

1. Informácie o kupujúcom a predávajúcom

Kupujúci sa rozumie pre účel týchto obchodných podmienok rozumiem zákazník - fyzická alebo pravnícka osoba.
Predávajúcím sa rozumie pre tieto Všeobecné obchodné podmienky rozumie Owlsolution s.r.o., Raková 1782, Raková, 023 51, Slovakia. IČO: 51736934   DIC: 2120768859  IČ DIC: SK2120768859
Čislo učtu: SLSP  IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196  Swift kód: GIBASKBX
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L

Táto spoločnosť je výhradným distribútorom online produktov a služieb na webe www.farmakohutove.sk . 

2. Informácie o produktoch a službách

Informácie o elektronických produktoch a službách sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach uvedených v bode
1. Výrobky a služby sú sprístupnené online po úspešnom dokončení nákupu. 

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby sú určené pre osobnú potrebu Kupujúceho. Produkty a služby, ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu ako distribútorovi zastupujúcemu držiteľa autorských práv za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára potom kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so spracovaním osobných údajov.

5. Zrušenie objednávky

Na zrušenie objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na sedem kalendárnych dní od objednania.

6. Platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním emailom. V prípade neúspešnej úhrady je kupjující informovaný správou zobrazenú na platobné stránke a zaslaným emailom.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti STRIPE, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávanie online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti STRIPE.

Jednorázový príspevok na podporu chovu zachovania slovenských plemien, poplatok za služby a produkty.
V prípade, že predmetom kúpy je "Príspevok na podporu chovu zachovania slovenských plemien" využíva predávajúci k uhradeniu poplatku automatické platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára kupujúci autorizuje svoju platobnú kartu k uhradenie doplatku vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke od prevedenia objednávky. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby doplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol jednorázovo automaticky vyúčtovaný na účet predávajúceho.
Opakovaná platba - 30 dní
V prípade, že predmetom kúpy je "Členstvo v klube Farma Kohútové" s pravidelným tridsaťdenným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
Opakovaná platba - 90 dní
V prípade, že predmetom kúpy je "Členstvo v klube Farma Kohútové" s pravidelným devadesátidenním členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
Opakovaná ročná platba
V prípade, že predmetom kúpy je "Členstvo v klube Farma Kohútové" s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovných dní od vykonania prvej platby potvrdenie o nastavení opakované platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.
Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatické platby
Členstvo v klube Farma Kohútové môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@farmakohutove.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstvo) definitívne ukončený.

7. Garancia vrátenia peňazí

Pri objednaní produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (minimálne však 14 dní). Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu info@farmakohutove.sk s vyhlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcu kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená do tridsiatich dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doteraz zverejnenými materiálmi plateného online kurzu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doteraz nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek podať elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu info@farmakohutove.sk. Pre podanie reklamácie alebo námietky nie je daný žiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácie či námietka a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej doručenia. Kupujúci bude upovedomený e-mailom vrátane odôvodnenia.

8. Doručenie produktu / sprístupnenie služby

Po úspešnom vykonaní a potvrdení platby je Kupujúcemu online sprístupnený zakúpený produkt alebo služba.

9. Reklamácia - nedoručenie produktu / nesprístupnení služby

V prípade že Kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne vykonanej platbe za produkt alebo službu a produkt či služba neboli sprístupnené, alebo ak nastal nejaký iný problém, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na adrese info@farmakohutove.sk.

10. Ochrana osobných údajov (Personal Data Security)

Predávajúci prehlasuje, že všetky údaje o Kupujúcom získané v rámci objednávky a dodávky produktov a služieb sú uložené v zabezpečenej databáze a Predávajúci je neposkytne tretím stranám. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho, aby boli osobné a / alebo firemné údaje Kupujúceho z databázy Predávajúceho vymazané. Predávajúci mu bezodkladne vyhovie.

11. Právna príslušnosť (Jurisdiction)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkomSlovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že všetky produkty a služby distribuované prostredníctvom webových stránok uvedených v bode 1 objednáva v Slovenskej republike.

Ďakujem za vašu dôveru!

Teším sa na ďalšie stretávanie s vami, napr.

Vo Facebookovej skupine Farma Kohútové
Na Instagrame, Facebooku, YouTube, TikToku
V nových článkoch na blogu
Alebo v našom klube Farma Kohútové

 

Peter Jašurek

farmár I folklórista I online mentór a štarter nových projektov

KTO SOM, SME?

Som človek veriaci, milujúci svoje deti, slovenský folklór, slovenské potraviny,    tradície, zvieratá,  zdravý životný štýl a všetko dobré okolo nás.

Som ten, ktorý si uvedomuje potrebu zdravého životného štýlu v spojení s podporou slovenského chovu i dlhodobo na Slovensku domestikovaných rastlín a plodín.

Som ten, kto založil Farmu Kohutové a chce sa s Vami podeliť o skúsenosti spojenými s cestou k dosiahnutiu zachovania chovu slovenských plemien zvierat a metodický odovzdať dalšej generácií duchovné dedičstvo slovenského národa aj prostredníctvom šírenia ľudového kultúrneho umenia, zvykov, piesne a tanca.